K-12 Curriculum Books Philippines

Click the image above to see a preview of the book

Makabagong Sining ng Komunikasyon – Binagong Edisyon

Ang Makabagong Sining ng Komunikasyon ay isang Worktext ukol sa paglinang ng mga kasanayang pangkomunikasyon sa Wikang Filipino. Ang mga nilalaman ay nakabatay sa bagong Preschool Curriculum na inihanda ng Curriculum Development Division, Bureau of Elementary Education, Department of Education.

Iba’t ibang anyo ng paglalahad ang gamit gaya ng sitwasyonng nakalarawan, dayalogo, tugma, awit at maikling salaysay upang mapanatili ang kawilihan ng mga bata sa mga aralin.

Mayroong nakahandang Patnubay ng Guro na magagamit na patnubay ng guro sa pagtukoy sa mga aralin sa aklat na makatutulong sa paglinang ng kasanayan.

Choose An Option
Array ( [_edit_lock] => Array ( [0] => 1439995551:2 ) [_edit_last] => Array ( [0] => 2 ) [_visibility] => Array ( [0] => visible ) [_stock_status] => Array ( [0] => instock ) [total_sales] => Array ( [0] => 7 ) [_downloadable] => Array ( [0] => no ) [_virtual] => Array ( [0] => no ) [_product_image_gallery] => Array ( [0] => ) [_regular_price] => Array ( [0] => ) [_sale_price] => Array ( [0] => ) [_purchase_note] => Array ( [0] => ) [_featured] => Array ( [0] => no ) [_weight] => Array ( [0] => ) [_length] => Array ( [0] => ) [_width] => Array ( [0] => ) [_height] => Array ( [0] => ) [_sku] => Array ( [0] => ) [_product_attributes] => Array ( [0] => a:1:{s:18:"pa_book-order-type";a:6:{s:4:"name";s:18:"pa_book-order-type";s:5:"value";s:0:"";s:8:"position";s:1:"0";s:10:"is_visible";i:1;s:12:"is_variation";i:1;s:11:"is_taxonomy";i:1;}} ) [_sale_price_dates_from] => Array ( [0] => ) [_sale_price_dates_to] => Array ( [0] => ) [_price] => Array ( [0] => 0 ) [_sold_individually] => Array ( [0] => ) [_stock] => Array ( [0] => ) [_backorders] => Array ( [0] => no ) [_manage_stock] => Array ( [0] => no ) [book_author] => Array ( [0] => a:2:{i:0;s:3:"338";i:1;s:3:"336";} ) [_book_author] => Array ( [0] => field_52c68e1cfd41d ) [book_pages] => Array ( [0] => 312 ) [_book_pages] => Array ( [0] => field_52c68e3afd41e ) [isbn_number] => Array ( [0] => 971-625-139-4 ) [_isbn_number] => Array ( [0] => field_52c68e7bfd41f ) [book_logo] => Array ( [0] => 923 ) [_book_logo] => Array ( [0] => field_52c9019b0128c ) [book_issuu] => Array ( [0] => ) [_book_issuu] => Array ( [0] => field_52d31fd85d74a ) [minimum_allowed_quantity] => Array ( [0] => ) [maximum_allowed_quantity] => Array ( [0] => ) [group_of_quantity] => Array ( [0] => ) [minmax_do_not_count] => Array ( [0] => no ) [minmax_cart_exclude] => Array ( [0] => no ) [minmax_category_group_of_exclude] => Array ( [0] => no ) [book_cover] => Array ( [0] => 923 ) [_book_cover] => Array ( [0] => field_52f4df0348749 ) [square_book_cover] => Array ( [0] => 1017 ) [_square_book_cover] => Array ( [0] => field_5303de97689d5 ) [shorter_book_description] => Array ( [0] => Ang Makabagong Sining ng Komunikasyon ay isang Worktext ukol sa paglinang ng mga kasanayang pangkomunikasyon sa Wikang Filipino. ) [_shorter_book_description] => Array ( [0] => field_5303e114ee18b ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 871 ) [_min_variation_price] => Array ( [0] => 0 ) [_max_variation_price] => Array ( [0] => 0 ) [_min_variation_regular_price] => Array ( [0] => 0 ) [_max_variation_regular_price] => Array ( [0] => 0 ) [_min_variation_sale_price] => Array ( [0] => ) [_max_variation_sale_price] => Array ( [0] => ) [_default_attributes] => Array ( [0] => a:0:{} ) )

Product Description

Ang aklat na Makabagong Sining ng Komunikasyon Worktext ay magagamit ng guro sa paglinang ng mga kasanayang pangkomunikasyon sa Filipino.

Ang nilalaman ng aklat na ito ay batay sa bagong Preschool Curriculum na inihanda ng Curriculum Development Division, Bureau of Elementary Education, Department of Education.

Sa pag-aayos ng mga aralin ay isinama ang mga mahahalagang kaalaman na kaugnay ng iba’t ibang karanasang pambata kaalinsabay ng pagkakatuto niyang kumilos, makinig, magmasid, mag-isip, magsalita, umunawa, magbasa at sumulat.

Kasanib ng mga araling pangwika ang mga konsepto ukol sa Sibika at Kultura, Matematika, Agham at Kalusugan, Musika, Sining at Kabutihang Asal.

Iba’t ibang anyo ng paglalahad ang ginamit gaya ng sitwasyong nakalarawan, dayalogo, tugma, awit at maikling salaysay upang mapanatili ang kawilihan ng mga bata at mahikayat silang makinig, magmasid, magtanong, sumagot at sumali sa iba’t ibang gawaing kaugnay ng aralin.

Bukod sa mga gawain at pagsasanay na pangklase ay may kalakip na mga gawain sa pagtataya sa natutunan ng mga bata sa aralin.

May kasama rin itong mga Gawaing-Bahay upang magkaroon ng pagkakataon ang mga mag-anak na makita ang pag-unlad ng bata at patuloy na masubaybayan sa kanyang pag-aaral sa bahay.

Naghanda rin ng Teacher’s Guide na magagamit na patnubay ng guro sa pagtukoy sa mga aralin sa aklat na makatutulong sa paglinang ng kasanayan.

Additional Information

Book Order Type

Purchase a Copy (Class-size Orders Only), Request for Sample (Only 1 Copy Per School)