K-12 Curriculum Books Philippines

Click the image above to see a preview of the book

Pagpapahalagang Moral para sa Preschool

Ang Pagpapahalagang Moral ay aklat ukol sa paglinang ng mga kanais-nais na ugali at gawi ng mga mag-aaral—ang mga batang miyembro ng pamilya at pamayanan. Inaasahang maikikintal sa murang isip ng mga mag-aaral ang pagkilala at pagmamahal sa Diyos, sa bayan, sa mga magulang at sa kapwa.

May inihanda ring Patnubay ng Guro na magsisilbing gabay sa pagtalakay ng mga aralin.

Choose An Option
Array ( [_edit_lock] => Array ( [0] => 1439996674:2 ) [_edit_last] => Array ( [0] => 2 ) [_visibility] => Array ( [0] => visible ) [_stock_status] => Array ( [0] => instock ) [total_sales] => Array ( [0] => 6 ) [_downloadable] => Array ( [0] => no ) [_virtual] => Array ( [0] => no ) [_product_image_gallery] => Array ( [0] => ) [_regular_price] => Array ( [0] => ) [_sale_price] => Array ( [0] => ) [_purchase_note] => Array ( [0] => ) [_featured] => Array ( [0] => no ) [_weight] => Array ( [0] => ) [_length] => Array ( [0] => ) [_width] => Array ( [0] => ) [_height] => Array ( [0] => ) [_sku] => Array ( [0] => ) [_product_attributes] => Array ( [0] => a:1:{s:18:"pa_book-order-type";a:6:{s:4:"name";s:18:"pa_book-order-type";s:5:"value";s:0:"";s:8:"position";s:1:"0";s:10:"is_visible";i:1;s:12:"is_variation";i:1;s:11:"is_taxonomy";i:1;}} ) [_sale_price_dates_from] => Array ( [0] => ) [_sale_price_dates_to] => Array ( [0] => ) [_price] => Array ( [0] => 0 ) [_sold_individually] => Array ( [0] => ) [_stock] => Array ( [0] => ) [_backorders] => Array ( [0] => no ) [_manage_stock] => Array ( [0] => no ) [book_author] => Array ( [0] => a:2:{i:0;s:3:"338";i:1;s:3:"336";} ) [_book_author] => Array ( [0] => field_52c68e1cfd41d ) [book_pages] => Array ( [0] => 192 ) [_book_pages] => Array ( [0] => field_52c68e3afd41e ) [isbn_number] => Array ( [0] => 978-971-625-181-4 ) [_isbn_number] => Array ( [0] => field_52c68e7bfd41f ) [book_logo] => Array ( [0] => 931 ) [_book_logo] => Array ( [0] => field_52c9019b0128c ) [book_issuu] => Array ( [0] => ) [_book_issuu] => Array ( [0] => field_52d31fd85d74a ) [minimum_allowed_quantity] => Array ( [0] => ) [maximum_allowed_quantity] => Array ( [0] => ) [group_of_quantity] => Array ( [0] => ) [minmax_do_not_count] => Array ( [0] => no ) [minmax_cart_exclude] => Array ( [0] => no ) [minmax_category_group_of_exclude] => Array ( [0] => no ) [book_cover] => Array ( [0] => 931 ) [_book_cover] => Array ( [0] => field_52f4df0348749 ) [square_book_cover] => Array ( [0] => 1025 ) [_square_book_cover] => Array ( [0] => field_5303de97689d5 ) [shorter_book_description] => Array ( [0] => Ang aklat ay ukol sa paglinang ng mga kanais-nais na ugali at gawi ng mga mag-aaral—ang mga batang miyembro ng pamilya at pamayanan. ) [_shorter_book_description] => Array ( [0] => field_5303e114ee18b ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 879 ) [_min_variation_price] => Array ( [0] => 0 ) [_max_variation_price] => Array ( [0] => 0 ) [_min_variation_regular_price] => Array ( [0] => 0 ) [_max_variation_regular_price] => Array ( [0] => 0 ) [_min_variation_sale_price] => Array ( [0] => ) [_max_variation_sale_price] => Array ( [0] => ) [_default_attributes] => Array ( [0] => a:0:{} ) )

Product Description

Ang Pagpapahalagang Moral ay aklat ukol sa paglinang ng mga kanais-nais na ugali at gawi ng mga mag-aaral—mga batang miyembro ng pamilya at ng pamayanan.

Sa pamamagitan ng aklat na ito ay inaasahang maikikintal sa murang isip ng mga mag-aaral ang pagkilala at pagmamahal sa Diyos, sa bayan, sa mga magulang at sa kapwa.

Sa paghahanda ng mga aralin at gawain ay isinaalang-alang ang mga karanasan at sitwasyong may kaugnayan sa pagpapahalaga ng bata sa sarili — ang kanyang pagkilos at paggawa ayon sa pamantayang tanggap ng lahat ng kinauukulan.

Inilahad ang mga aralin sa iba’t ibang anyo ng literatura tulad ng dayalogo, tugma, pabula, salaysay at puzzle upang maging makabuluhan at kawili-wili ang mga gawain.

Nilakipan ng mga tseklist at gawain sa pagpapahalaga ang mga aralin. Inaasahan na magsisilbi itong panukat sa pagtataya ng saloobin at sa mabuting pagbabago ng ugali at kilos ng batang pinag-uukulan ng aklat na ito.

Ginamit na batayan sa paghahanda ng aklat na ito ang Patnubay na Kurikulum ng DepEd ukol sa paglinang ng Pagpapahalagang Moral.

May inihanda ring Patnubay ng Guro na magsisilbing panuto sa pagtalakay ng mga aralin. Kaugnay nito, malaya ang guro sa paggamit ng sarili niyang istratehiya sa pagtuturo; gayundin ang pagbibigay niya ng mga karagdagang gawain ukol sa pagpapatibay at pagpapayaman ng mga konsepto na kaugnay ng mga araling tinalakay.

Additional Information

Book Order Type

Purchase a Copy (Class-size Orders Only), Request for Sample (Only 1 Copy Per School)