Take a Peek_9-22

Click the image above to see a preview of the book

Wika, Pagbasa at Pagsulat (Kinder 1)

“Wika, Pagbasa at Pagsulat (Kinder 1)” ay worktext na inihanda upang madaling matuto ang mag-aaral sa mga kasanayang panghahandaan sa Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Pagsulat.

Array ( [_edit_lock] => Array ( [0] => 1474869955:2 ) [_edit_last] => Array ( [0] => 2 ) [_product_attributes] => Array ( [0] => a:1:{s:18:"pa_book-order-type";a:6:{s:4:"name";s:18:"pa_book-order-type";s:5:"value";s:0:"";s:8:"position";s:1:"1";s:10:"is_visible";i:1;s:12:"is_variation";i:1;s:11:"is_taxonomy";i:1;}} ) [_visibility] => Array ( [0] => visible ) [_stock_status] => Array ( [0] => instock ) [total_sales] => Array ( [0] => 0 ) [_downloadable] => Array ( [0] => no ) [_virtual] => Array ( [0] => no ) [_product_image_gallery] => Array ( [0] => ) [_regular_price] => Array ( [0] => ) [_sale_price] => Array ( [0] => ) [_purchase_note] => Array ( [0] => ) [_featured] => Array ( [0] => no ) [_weight] => Array ( [0] => ) [_length] => Array ( [0] => ) [_width] => Array ( [0] => ) [_height] => Array ( [0] => ) [_sku] => Array ( [0] => ) [_sale_price_dates_from] => Array ( [0] => ) [_sale_price_dates_to] => Array ( [0] => ) [_price] => Array ( [0] => ) [_sold_individually] => Array ( [0] => ) [_stock] => Array ( [0] => ) [_backorders] => Array ( [0] => no ) [_manage_stock] => Array ( [0] => no ) [_min_variation_price] => Array ( [0] => ) [_max_variation_price] => Array ( [0] => ) [_min_variation_regular_price] => Array ( [0] => ) [_max_variation_regular_price] => Array ( [0] => ) [_min_variation_sale_price] => Array ( [0] => ) [_max_variation_sale_price] => Array ( [0] => ) [_default_attributes] => Array ( [0] => a:0:{} ) [minimum_allowed_quantity] => Array ( [0] => ) [maximum_allowed_quantity] => Array ( [0] => ) [group_of_quantity] => Array ( [0] => ) [minmax_do_not_count] => Array ( [0] => no ) [minmax_cart_exclude] => Array ( [0] => no ) [minmax_category_group_of_exclude] => Array ( [0] => no ) [book_author] => Array ( [0] => a:2:{i:0;s:3:"338";i:1;s:3:"336";} ) [_book_author] => Array ( [0] => field_52c68e1cfd41d ) [book_pages] => Array ( [0] => 194 ) [_book_pages] => Array ( [0] => field_52c68e3afd41e ) [isbn_number] => Array ( [0] => 978-971-625-321-4 ) [_isbn_number] => Array ( [0] => field_52c68e7bfd41f ) [book_logo] => Array ( [0] => 3312 ) [_book_logo] => Array ( [0] => field_52c9019b0128c ) [book_issuu] => Array ( [0] => ) [_book_issuu] => Array ( [0] => field_52d31fd85d74a ) [book_cover] => Array ( [0] => 3312 ) [_book_cover] => Array ( [0] => field_52f4df0348749 ) [square_book_cover] => Array ( [0] => 3313 ) [_square_book_cover] => Array ( [0] => field_5303de97689d5 ) [shorter_book_description] => Array ( [0] => Ang “Wika, Pagbasa at Pagsulat (Kinder 1)" ay librong makatutulong sa pagkatuto ng mag-aaral ng Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Pagsulat. ) [_shorter_book_description] => Array ( [0] => field_5303e114ee18b ) [_thumbnail_id] => Array ( [0] => 3321 ) )

Product Description

“Wika, Pagbasa at Pagsulat (Kinder 1)” ay worktext na inihanda upang madaling matuto ang mag-aaral sa mga kasanayang panghahandaan sa Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa at Pagsulat.

Malaki ang maitutulong ng mga aralin upang matiyak na ang mag-aaral ay magagamit ang mga talasalitaang natutunan sa pagpapahayag ng kanyang mga iniisip at dinaramdam, madaling makapagbabasa at maisusulat nang wasto ang bawat titik sa Alpabetong Filipino.

Naging lunsaran ang Marungko Approach sa mga aralin sa pagbasa. Inilahad ang mga ito sa tulong ng mga tugma, awit at sitwasyong makabuluhan.

May mga pagsubok sa mga aralin upang makatiyak sa ganap na pagkatuto ng mga mag-aaral.

Inilakip din ang mga Gawaing-bahay upang mabigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na masubaybayan ang kanyang pag-aaral sa bahay.

Additional Information

Book Order Type

Purchase a Copy (Class-size Orders Only), Request for Sample (Only 1 Copy Per School)